Zakat Online

Membayar Zakat Sekarang Bisa Online Lewat Aplikasi Bayar Zakat

Posted on

Setiap muslim dseluruh dunia yang sudah memenuhi syarat sebagai Muzakki atau pembayar zakat wajib mengeluarkan atau membayar zakat. Untuk Zakat sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, ada Zakat Mal (Harta), Zakat Penghasilan dan Zakat Fitrah.

Kewajiban mengeluarkan Zakat ada dalam rukun Islam selain Syahadat, Sholat, Puasa, dan Ibadah Haji. Salah satu keuatamaan Zakat yang berbeda dengan rukun iman lainnya adalah kalau Rukun Islam lain yang lebih banyak berupaya membangun dan menguatkan hubungan antara orang beriman dengan Allah, maka zakat memiliki dimensi vertikal dan horizontal karena selain hubungan dengan Allah juga membangun hubungan baik dengan sesama manusia.

Untuk syarat orang yang sudah menjadi muzakki adalah Islam, merdeka, baligh dan berakal, serta memiliki harta milik sendiri yang mencapai nishab dan haul. Nisab adalah batas minimal harta untuk dizakati, sedangkan haul adalah harta telah dimiliki selama satu tahun.

Penyaluran zakat juga tidak boleh sembarangan. Dalam Surah at-Taubah:60, Allah berfirman,”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Zakat Online

Pembayaran Zakat Secara Online

Bolehkah membayar zakat secara Online ?

Pada zaman sekarang, dalam rangka memudahkan dalam pembayaran dan penyaluran zakat, muncul berbagai lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat atau banyak di sebut Lembaga Amil Zat (LAZ). Meskipun kebanyakan pembayaran zakat masih dilakukan secara langsung, di masa ini dikarenakan kemajuan teknologi maka ada opsi pembayaran zakat secara Online. Untuk metode pembayaran zakat melalui online apakah transfer langsung atau menggunkan Aplikasi Zakat Online sempat memunculkan perdebatan di beberapa kalangan dan yang jadi bahasannya salah satunya petugas penerima zakt atau amil tidak bisa melakukan doa sebagai tanda terima zakat dari muzakki karena tidak bertatap muka.

Untuk menjawab keraguan tersebut, pihak-pihak penyelenggara telah melakukan edukasi di media maupun secara lagsung dengan menguti beberapa pendapat yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan dan salah satu nya pendapat Syech Yusuf Al Qaradhawi dalam Fiqh al-Zakat mengemukakan, pemberi zakat atau muzakki tidak mesti menyatakan secara terbuka pada mustahiq jika dana yang akan diberikan merupakan dana zakat.

Berdasarkan hal ini maka pembayaran dana dari muzakki tetap sah, tanpa perlu menyatakan pada penerima zakat jika uang yang diserahkannya adalah zakat. Sehingga, muzakki bisa menyerah dana zakatnya secara online.

Aplikasi Bayar Zakat

Bersyukur untuk zaman sekarang, beberapa pengembang teknoloig digital telang mengembangkan dan menyediakan aplikasi bayar zakat untuk proses pembayaran zakat secara online yang memudahkan para muzakki untuk menyalurkan pembayaran zakatnya dan menyempurkan serta melengkati rangkaian Ibadah Di Bulan Ramadhn ini

Munculnya beberapa Aplikasi Bayar Zakat baik di playstore atau IOS sangat membantu masyarakat khususnya yang didaerahnya tidak ada lembaga zakat atau dengan kondisi sekarang yang serba dibatasi sehingga banyak wajib zakat bisa berzakat tanpa harus bertatap muka.

Akan tetapi anda juga harus berhati-hati dan selektif ketika akan membayar Zakat melalui Aplikasi, pastikan aplikasi zakat yang anda gunakan kredible dan bisa di percaya.

Untuk mengetahui Aplikasi Zakat yang terpercaya dan sesuai tuntunan syariah, silahkan anda baca artikel selanjut nya dengan mengikuti LINK berikut.

[button color=”green” size=”small” link=”https://mbragaescritorioadvocacia.com/download-aplikasi-bayar-zakat-fitrah-ini-dan-tunaikan-kewajiban-anda-dengan-mudah/” icon=”” target=”false”]Download Aplikasi Zakat[/button]

Leave a Reply

Your email address will not be published.